Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Milé klientky, milí klienti a návštěvníci našich webových stránok,

pokiaľ ste odoberateľmi našich novinek, návštevníkom webu www.ahavikend.sk našimi klientami či záujemcovia o naše služby, zverujete nám svoje osobné údaje. Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (e-mailové adresy, meno a priezvisko a iné) sú spracovávané v súlade s platnou a účinnou legislatívou, ktorú od 25.05.2018 predstavuje najmä Nariadenie Európského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, skrátene "GDPR"), které je v Slovenskej republike doplnené doprovodným zákonom o spracovaní osobných údajov.( 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobních údajov.

Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a prá-vami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (angl. General Data Protection Regulation - Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Kdo zbiera a spracováva Vaše osobné údaje

Správcom Vašich osobných údajov sú:

  • Irena Ritomská - so sídlom Jašíkova 16 IČO: 37618334, 82103 Bratislava,
  • Tibor Oros - so sídlom Stará Myjava 348 IČO: 40468763 , 907 01 Stará Myjava
  • Viera Belovičová - so sídlom Nitrianska 1764/30, 927 05 Šaľa, IČO 41171047,
  • Martina Strnádová - so sídlom Klincova 20, 82108 Bratislava, IČ: 47 757 141

Ktorý prevádzkujú webové stránky www.ahavikend.sk. ako správca, tj. určujeme, ako budú spracovávané a za akým účelom a počas akého dlhého obdobia.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správcovia Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, najmä zákonom o ochrane osobných údajv a GDPR, a teda že:

- budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to předovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.

- plníme podľa Čl. 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.

- umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje v rozsahu, v akom mi ich sami poskytnete, a to z nasledovných dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, meno a priez-visko, telefónne číslo, pre objednanie a poskytnutie individuálneho sedenia.

Marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mailová adresa) využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení.

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci vyplnenia formulára na našom webe, formulára zasalného e-mailom, objednaním niektorej našej služby.

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej ma navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a dĺžku návštevy.

Citlivé údaje

Pri živých akciách môže dochádzať ku zdieľaniu citlivých údajov a informácií o Vašej osobe a informácií o Vašom zdravotnom stave, či už fyzickom alebo psychickom.

Zdieľanie týchto informácií však nie je z Vašej strany povinné a je plne na Vašom dobrovoľnom uvážení, aké osobné údaje o svojej osobe oznámite nám alebo ostatným účastníkom.

Vždy zachovávame maximálnu diskrétnosť.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Vložením osobných údajov na našej webovej stránke, alebo online do našeho formulára alebo písomne na živej akcii, súhlasíte so zasielaním obchodných informácií. Ako "správcovia" používame Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu a na marketingové účely, vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov.

Cookies

My ako "správca" používame cookies na to, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a aby sme mohli podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a vysokej miere užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky.

Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Bezpečnosť

Všetky osobné údaje sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Robíme všetko preto, aby som Vami zverené údaje zabezpečila proti manipulácii, strate, zničeniu alebo zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom máme prístup iba my "správcovia" a väčšinu spracovateľských operácií zvládame v súčasnosti sami a nepotrebujem k nim žiadnu tretiu stranu.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb: Facebook,
Google.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade budem pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spraco-vania ako na seba.

Odovzdanie dát mimo Európsku úniu, Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte súbor práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: ahavikend@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložím v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame, za akým účelom a kto k nim má prístup.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov.

Ak zistíte že Vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné.

Právo požadovať o obmedzenie spracovania. Ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje alebo že zpracovávam Vaše údaje nezákonne.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel ich spraco-vania (napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracova-nia pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo námietky alebo sťažnosť proti spracovaniu. Ak máte po-cit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Budem veľmi rada, ak budete o tomto podozrení informovať najskôr nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. Ďakujeme

Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť "zabudnutý")

V takom prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje z nášho systému i zo systému všetkých záloh. O dokončenie výmazu Vás budem informovať do 30 dní od Vašej žiadosti e-mailom.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami Vám zasie-lam len na základe Vášho súhlasu.

Kedykoľvek môžete ukončiť odber mojich e-mailov zaslaním e-mailu na ahavikend@gmail.com

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25.05. 2018.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránke.