GDPR

Týmto udeľujete skupine terapeutov AHA tím:

  • Irena Ritomská
  • Martina Strnádová
  • Viera Belovičová
  • Tibor Oros

v zastúpení Ing. Irena Ritomská - sine cura, Jašíkova 16, 82103 Bratislava, IČO 37618334

DIČ 1024856052, súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov na dobu 10 rokov (jedná sa o tieto údaje: meno, priezvisko, príp. názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ PDH, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa zaznamenaná na portáli www.ahavikend.sk, údaje o seminároch) a to na účely realizovania Vašich objednávok, fakturácie, zasielania obchodných ponúk a oznámení a na účely štatistických hodnotení a priraďovania ďalších údajov, ktoré bezprostredne súvisia s účelom spracovávania.

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu potreby evidencie absolvovaných seminárov po dobu 10 rokov od poslednej realizovanej objednávky.

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie. 

Zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom.

Týmto Vám zaručujeme, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne 

  • Menovaní lektori a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov. 
  • Spoločnosť SmartEmailing, na základe zmluvy. Spoločnosť disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením a iným možným zneužitím.

Týmto súhlasom potvrdzujete, že ste osobné údaje poskytli slobodne ako aj to, že ste boli včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.